Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Mời khảo sát giá, báo giá

Tên đơn hàng: cung cấp, lắp đặt tủ hồ sơ các phòng làm việc trụ sở văn phòng công ty thủy điện Đồng Nai 5 năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 818/TMBG-ĐN5 ngày 10/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây