Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thư mời khảo sát giá, báo giá

Tên đơn hàng:  cung cấp lắp đặt các thiết bị bếp ăn công nghiệp trụ sở văn phòng công ty thủy điện đồng nai 5 năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 819/TMBG-ĐN5 ngày 10/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây