Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thư mời chào giá

Tên đơn hàng: thư mời chào giá gói: cung cấp lắp đặt tủ hồ sơ các phòng làm việc trụ sở văn phòng công ty thủy điện Đồng Nai 5 năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 882/TMCG-ĐN5 ngày 25/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây