Công ty thủy điện Đồng Nai 5 TKV: Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: cung cấp lắp đặt tủ hồ sơ các phòng làm việc trụ sở văn phòng công ty thủy điện Đồng Nai 5 năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 869/QĐ-ĐN5 ngày 21/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây