Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Quan tâm chào giá lập dự toán mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm Bộ đàm và  các thiết bị điện khác

Số hiệu đơn hàng: 106/ĐH-NĐCP

Số công văn: 519/NĐCP-KHĐTVT ngày 24/6/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây