Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời khảo sát báo giá

Gói cung cấp dịch vụ: Tư vấn áp dụng 5S và đánh giá thực hành tốt 5S của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Số hiệu VB: 893/TM-NĐSĐ ngày 18/03/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây