Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: mua bảo hiểm sức khỏe năm 2024 cho cbcnv công ty thủy điện Đồng Nai 5

Số hiệu đơn hàng: 389/QĐ-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây