Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá

Đơn hàng: Dịch vụ tư vấn khảo sát, đánh giá các hệ thống trọng yếu và đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp các hệ thống/thiết bị trên cơ sở hiện trạng thiết bị tại Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV.

Thư mời số 1861/TM-NĐSĐ ngày 28/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây