CBTT: Giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ

Ngày 01/7/2024 HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 43/NQ-ĐLTKV về việc Ông Nguyễn Đức Pha- Thành viên HĐQT nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí theo quy định kể từ ngày 01/10/2024.

Tải tài liệu đính kèm tại đây: 1588 CBTT TT HĐQT Nghỉ chế độ