Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV : Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên gói cung cấp: Thí nghiệm định kỳ thiết bị điện phần 220 kV năm 2024 NMNĐ Sơn Động;

Thông báo số 1677/TB-NĐSĐ ngày 07/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây