Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV: Mời chào giá dự toán

Tên đơn hàng : đơn hàng cung cấp  bơm và quạt thổi khí các loại phục vụ sản xuất Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV

Số văn bản đăng tải : 1130/NĐND-KHĐTVT ngày 07/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây