Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Kiểm định hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục và kiểm chứng độ tin cậy (RA) của hệ thống truyền số liệu khí thải, nước thải về Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang năm 2024.

Thông báo số: 1489 /TB-NĐSĐ ngày 21/05/2024

Thông báo số: 1489 /TB-NĐSĐ ngày 21/05/2024