Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV: Thông báo KQLCNCC trúng chào giá đơn hàng số 01:

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất năm 2024

Số VB: 610/ TB- NĐND

Tải TL đính kèm tại đây