Nhiệt điện Cẩm Phả: Thông tin đăng tải (TM238)

Tên đơn hàng: Mua sắm Rơ le bảo vệ.

Số hiệu đơn hàng: 24/ĐH-NĐCP

Số VB: 238/NĐCP- KHĐTVT

Tải TL đính kèm tại đây