Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời chào giá đơn hàng số 23: “Cung cấp cấp xích tải, khớp và van tay các loại phục vụ sản xuất”

Tên đơn hàng: Mời chào giá đơn hàng số 23: “Cung cấp cấp xích tải, khớp và van tay các loại phục vụ sản xuất”

Số VB: 1230/NĐND-KHĐTVT ngày 31/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây