Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời báo giá dịch vụ

Tên đơn hàng: Báo giá dịch vụ lập hồ sơ và cấp giấy phép môi trường nhà máy nhiệt điện Na Dương

Số VB: 1303/NĐND-KHĐTVT ngày 26/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây