Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: Sửa chữa công trình vật kiến trúc bị hư hỏng sau mưa bão của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV;

Số VB:  1818/QĐ-NĐSĐ ngày 24/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây