Công ty thủy điện Đồng Nai 5 TKV : phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: kiểm định định kỳ hệ thống đo đếm điện năng nhà máy thủy điện đồng nai 5 năm 2024

Số VB: 860/QĐ-ĐN5 ngày 20/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây