Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn-TKV thông báo: Phê duyệt dự toán và KHLC nhà thầu

Gói thầu: Sửa chữa mặt bằng vườn cây Cọ khu nhà xe nhà Hành chính

Quyết định số: 346/QĐ-CNPC ngày 24/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây