Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp 

Gói cung cấp: Thí nghiệm định kỳ thiết bị điện phần 6,6 kV và 0,4 kV năm 2024 NMNĐ Sơn Động;

Thông báo số: 1591/QĐ-NĐSĐ ngày 30/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây