Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp:  Kiểm định và quan trắc đối chứng hệ thống quan trắc khí thải tự động CEMS năm 2024

Số VB: 298/QĐ-CNPC ngày 09/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây