Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào giá cạnh tranh rút gọn trong nước

Tên gói cung cấp: Thí nghiệm định kỳ thiết bị điện phần 6,6 kV và 0,4 kV năm 2024 NMNĐ Sơn Động.

Thông báo số 1449/TB-NĐSĐ ngày 17/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây