Công ty Thủy điện Đồng Nai 5– TKV: Thư mời khảo sát giá, báo giá

Tên đơn hàng: Mời khảo sát giá, báo giá cung cấp dịch vụ du lịch trong nước năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 696/TMBG-ĐN5 ngày 16/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây