Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Quan tâm chào giá mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Thiết bị điện phục vụ sản xuất

Số hiệu đơn hàng: 62/ĐH-NĐCP

Số công văn: 500/NĐCP-KHĐTVT ngày 19/6/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây