Ban QLDA Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II: Thư mời báo giá

Gói cung cấp: Phần mềm quản lý văn bản điện tử

Số VB: 47/NDII-HCTH ngày 19/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây