Ban QLDA Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II: Thư mời báo giá

Gói cung cấp: Báo giá tủ tụ bù tự động 3P 1250kVAr

Số CV: 90/NDII-HCTH ngày 04/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây