Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Quan tâm chào giá mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm van chênh áp

Số hiệu đơn hàng: 84/ĐH-NĐCP

Số công văn: 570/NĐCP-KHĐTVT ngày 03/7/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây