Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo mời nhà cung cấp

Tên đơn hàng: Thông báo mời nhà cung cấp

Số văn bản đăng tải: 1386/NĐND-KHĐTVT ngày 03/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây