Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Kế hoạch năm 2024 của TCT

Tên thông báo: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Kế hoạch năm 2024 của TCT

Số văn bản: 1293/ĐLTKV-KT ngày 04/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây