Thông báo của VSDC về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Thông báo số 2121/TB-VSDC ngày 13/5/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Tải tài liệu đính kèm tại đây: 2121 TB VSDC