Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thư mời khảo sát giá, báo giá

Tên đơn hàng: Mời báo giá cung cấp đầu dò nhiệt độ máy biến áp nhà máy thủy điện Đồng Nai 5

Mã hiệu đơn hàng: 685/TMBG-ĐN5 ngày 14/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây