Nhiệt điện Na Dương – TKV: thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp trúng chào giá đơn hàng số 12  

Tên đơn hàng : đơn hàng 12 “cung cấp băng tải xích, túi lọc bụi và van các loại phục vụ sản xuất năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV”

Số văn bản đăng tải : 1006/TB-NĐND ngày 21/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây