Đơn vị đề nghị đăng tải: Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV

Thư mời báo giá số: 1806/TM-NĐSĐ ngày 24/06/2024

Nội dung: Thư mời báo giá đơn hàng: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất năm 2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây