Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thư mời khảo sát giá, báo giá

Tên đơn hàng: Thư mời khảo sát giá, báo giá về việc cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy công ty thủy điện Đồng Nai 5 năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 646/TMBG-ĐN5  ngày 8 tháng 5 năm 2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây