Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Sửa chữa một số hạng mục của Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Số VB: 1344/TB-NĐSĐ ngày 07/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây