Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thư mời khảo sát giá, báo giá

Tên đơn hàng: Mời khảo sát giá, báo giá cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho cbcnv

Mã hiệu đơn hàng: 713/TMBG-ĐN5 ngày 21/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây