Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: Phê duyệt dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy công ty Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 714/QĐ-ĐN5 ngày 21/5/2024\

Tải tài liệu đính kèm Tại đây