Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thư mời khảo sát giá, báo giá

Tên đơn hàng: Thư mời khảo sát giá, báo giá cung cấp bộ đàm cầm tay nhà máy thủy điện Đồng Nai 5

Mã hiệu đơn hàng: 700/TMBG-ĐN5 ngày 17/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây