Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thư mời khảo sát giá, báo giá

Tên đơn hàng: thư mời khảo sát giá, báo giá vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa lớn năm 2025 hệ thống khí nén cao áp

Mã hiệu đơn hàng: 752/TMBG-ĐN5 ngày 27/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây