Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn  nhà cung cấp

Tên đơn hàng: phê duyệt kết quả lựa chọn  nhà cung cấp dịch vụ: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật. Hạng mục: Sửa chữa vật kiến trúc năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 743/QĐ-ĐN5 ngày 24/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây