Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 TKV: Thư mời khảo sát giá, báo giá

Tên đơn hàng: thư mời khảo sát giá, báo giá hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện cho nhà máy thủy điện Đồng Nai 5

Mã hiệu đơn hàng: 738/TMBG-ĐN5 ngày 24/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây