Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật. Hạng mục: Đường giao thông tuyến 3 từ Km2+0,00-Km10+696,85

Mã hiệu đơn hàng: 737/QĐ-ĐN5 ngày 24/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây