CBTT: Điều lệ Tổng công ty sửa đổi, bổ sung tháng 5/2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty, số 13/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 24/4/2024;

Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP đã sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP: Bổ sung “Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP” vào danh sách các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty tại phần Phụ lục của Điều lệ.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Tải tài liệu đính kèm tại đây: 12. CBTT ĐIều lệ sửa đổi T 5.2024