Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thư mời chào giá

Tên đơn hàng: mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 lần 2

Số hiệu đơn hàng: 559/TMCG-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây