Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thư mời báo giá

Tên đơn hàng: Mời báo giá cung cấp vật tư dự phòng phục vụ nhu cầu sửa chữa thay thế thiết bị nhà máy thủy điện Đồng Nai 5

Mã hiệu đơn hàng: 648/TMBG-ĐN5 ngày 8 tháng 5 năm 2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây