Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 TKV: Thư mời báo giá

Tên Đơn hàng: mời báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa bơm chữa cháy trụ sở văn phòng công ty và nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5

Số hiệu đơn hàng: 518/TMBG-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây