Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Thư mời báo giá

Tên đơn hàng: mời báo giá cung cấp vật tư lắp đặt hệ thống nước sạch tại nhà máy thủy điện Đồng Nai 5

Số hiệu đơn hàng: 516/TMBG-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây