Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Công văn mời chào giá

Đơn hàng: số 15 cung cấp dầu DO 0,05S-II phục vụ sản xuất năm 2024 Công ty nhiệt điện Na Dương – TKV

Số VB: 713/PĐK-NĐND

Tải tài liệu đính kèm Tại đây