Công ty thủy điện đồng nai 5 – TKV: Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: Đo kiểm tra điện trở tiếp địa nhà máy  và văn phòng công ty năm 2024.

Số hiệu đơn hàng: 337/QĐ-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây