Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo mời khảo sát, báo giá

Hạng mục: Báo giá vật tư thiết bị điều hoà năm 2024 NMNĐ Nông Sơn.

Số VB: 903/V.NSCP.KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây